Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
28 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Augustyn, German, Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz, Wilhelm, Wrócimir

Do końca roku zostało 218 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Działania

Rolą Centrum jest stworzenie osobom uczestniczącym w programie zatrudnienia
socjalnego możliwości osiągnięcia własnym staraniem samodzielności ekonomicznej
zwłaszcza poprzez edukację zawodową i społeczną.

PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Cel: odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy.
Warsztaty psychologiczne
Cele:
- przywrócenie podopiecznym poczucia przynależności społecznej oraz ułatwienie funkcjonowania w środowisku zawodowym,
- pomoc w kształtowaniu poczucia własnej wartości i wytworzenie pozytywnego obrazu siebie,
- trening zachowań w relacjach interpersonalnych: budowanie pozytywnych kontaktów społecznych, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, efektywne komunikowanie się, skuteczna autoprezentacja,
- kształtowanie postawy zdrowego stylu życia:
- przeciwdziałanie uzależnieniom,
- wytworzenie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.

Uczestnicy pracują nad:
- poznaniem siebie,
- wzrostem samoświadomości i kształtowaniem adekwatnej pozytywnej samooceny,
- zdolnością określania własnych potrzeb,
- wykształceniem zdolności twórczego myślenia, przewidywania i planowania,
- opanowaniem zasad komunikacji społecznej,
- wypracowaniem zdolności do podejmowania decyzji,
- nabyciem zdolności do gospodarowania własnymi zasobami (finanse, czas),
- sposobami radzenia sobie ze stresem,
- asertywnym wyrażaniem siebie,
- zdolnością do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych,
- umiejętnym wykorzystaniu swoich cech osobowości,
- zdolnością do zbierania potrzebnych informacji i autoprezentacij.


REINTEGRACJA ZAWODOWA
Celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników CIS umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do wykonywania określonych prac lub określonych zadań zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Zdobycie wiedzy w zakresie rozpoczynania i prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej oraz zdobycie wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.
W ramach działań z zakresu reintegracji zawodowej doradca zawodowy dokonuje:
- badania preferencji zawodowych przy wykorzystaniu odpowiednich testów i wywiadów,
- budowania indywidualnych planów działań na drodze rozwoju zawodowego, na podstawie których uczestnicy mogą zostać między innymi zakwalifikowani na indywidualne kursy podnoszące kwalifikacje, dobrane odpowiednio do ich preferencji i możliwości zawodowych oraz zapotrzebowań lokalnego rynku pracy,
- kształtowanie postaw pro aktywnych poprzez:
- nabywanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- stworzenie projektów zawodowych,
- umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
- udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii społecznej i zakładania spółdzielni socjalnych,
- poznanie podstaw prawa pracy i działalności gospodarczej,
- naukę autoprezentacji i symulacje rozmowy kwalifikacy6jnej z pracodawcą w obecności akompaniatora-doradcy zawodowego.

Nad procesem reintegracji Uczestników nadzór sprawuje pracownik socjalny CIS.
W ramach reintegracji zawodowej prowadzone są pracownie:
- stolarska

- remontowo-budowlana

- rękodzielnicza, krawiecka

- kucharska, cateringowa

- porządkowa


Kto może zostać uczestnikiem?
- osoby długotrwale bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy,
- osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
- osoby zwolnione z zakładu karnego, które mają trudności w integracji ze środowiskiem,
- osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających i zakończyły proces leczenia,
- osoby chore psychicznie,
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
- osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności.