Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
28 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Augustyn, German, Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz, Wilhelm, Wrócimir

Do końca roku zostało 218 dni.
Zodiak: Bliźnięta

WBREW WYKLUCZENIU

 

Nazwa projektu: „WBREW WYKLUCZENIU”
Wnioskodawca: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Partner: Fundacja „Pomocna dłoń”
Okres realizacji: marzec 2011 – listopad 2012

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem Projektu jest przygotowanie 56 niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących teren gmin: Ostrowiec, Bodzechów, Ćmielów i Kunów do uzyskania zatrudnienia, samodzielności i niezależności ekonomicznej oraz umożliwienie im funkcjonowania w społeczeństwie poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach powstającego Klubu Integracji Społecznej.

PROPONOWANE WSPARCIE:

Szkolenia:
- Szkolenia komputerowe z obsługą Internetu
- Profesjonalny pracownik branży budowlanej – wykończenia wnętrz
- Technologie robót tynkarskich i okładzinowych – tynkarz
- Kurs przyuczający do zawodu stolarz
- Rękodzieło artystyczne z elementami florystyki krok po kroku
- Profesjonalny kucharz/ka z HACCP w gastronomii
- Pracownik/ca  gospodarczy/porządkowy z elementami aranżacji terenów zielonych

Dodatkowe działania poprzedzające uczestnictwo w szkoleniach:
- Aktywna integracja w Klubie Integracji Społecznej, w tym
- warsztaty psychologiczno – terapeutyczne z zakresu psychologii wsparcia, motywacji z elementami interwencji kryzysowej
- warsztaty umiejętności społecznych i obywatelskich
- warsztaty – nauka planowania życia
- Grupy wsparcia, w tym:
- działalność gospodarcza szansą na usamodzielnienie
- spółdzielnia socjalna – szansa na pracę
Indywidualna Ścieżka Rozwoju Zawodowego
Indywidualne doradztwo zawodowe
Doradztwo indywidualne: psychologiczne, prawne, z zakresu interwencji kryzysowej

W związku z tym, iż w projekcie zagwarantowano uczestnikom możliwość kontynuacji nauki zawodu w Centrum Integracji Społecznej do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „WBREW WYKLUCZENIU” kwalifikowane będą osoby:
- bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- uzależnione od alkoholu, po zakończeniu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
- chore psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- długotrwale bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Szczegółowe informacje w Sekretariacie  Projektu  w godz. 7:00-15:00 w pok. nr 11 (I piętro), Al. 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 247 12 79

Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem 
Rozwoju Regionalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach 
Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”