Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
28 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Augustyn, German, Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz, Wilhelm, Wrócimir

Do końca roku zostało 218 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Misje i Cele

Cele statutowe Fundacji „Pomocna Dłoń”

Celami fundacji są prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych, gospodarczych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej oraz reintegracji społecznej i zawodowej

- Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie

- Działalność edukacyjną, wychowawczą na każdym etapie edukacji (przedszkolnej, szkolnej-podstawowej, gimnazjalnej, średniej, wyższej)

- Realizację reintegracji zawodowej i społecznej. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej

- Działalność wydawniczą i badawczą

- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób potrzebujących: bezrobotnych, chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych

- Organizacja, wspieranie i dofinansowanie krajowych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym

- Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych

- Działalność w zakresie inicjowania i współdziałania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach spółdzielni socjalnych

-Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci w szczególnych sytuacjach życiowych- zagrożonych utratą zdrowia lub życia

- Organizowanie akcji pomocy potrzebującym z udziałem innych podmiotów